Zasady egzaminu

 1. Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 40 minut. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut jeżeli został wykonany program egzaminacyjny a wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie. (Wynik egzaminu jest pozytywny).
 2. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie danego zadania powoduje negatywny wynik egzaminu.
 3. Egzaminator niezwłocznie informuje zdającego o nieprawidłowym wykonaniu zadania. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego zadania Egzaminator informuje zdającego o negatywnym wyniku egzaminu.
 4. W przypadku gdy dwukrotnie nieprawidłowo wykona się dane zadanie osoba zdająca ma możliwość dokończenia egzaminu. Oczywiście wynik egzaminu zostaje negatywny.
 5. W razie stworzenia przez zdającego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo rażącego naruszenia przepisów i zasad ruchu drogowego egzaminator przerywa egzamin a zdający uzyskuje wynik negatywny egzaminu.
 6. W trakcie trwania egzaminu Egzaminator ocenia następujące elementy:
 • sposób wykonania manewrów,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu,
 • umiejętność oceny zagrożeń,
 • skuteczność reagowania w przypadku zagrożenia,
 • dynamikę i kulturę jazdy,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

7. Przebieg egzaminu jest nagrywany (audio-video) za pomocą urządzeń znajdujących się w pojeździe             egzaminacyjnym. Nagranie to jest wykorzystywane w przypadku złożenia skargi na wynik egzaminu. Należy podkreślić, że każdy zdający ma prawo do złożenia takiej skargi.

© 2024 EUROTOM NAUKA JAZDY | ScrollMe by AccessPress Themes